• tel. 534 151 151
  • Tel. (32) 323-18-24
  • Fax. (32) 323-18-25
  • e-mail: nowysielec@nowysielec.pl